Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia wstępne:

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ohlovehair.pl, prowadzony jest przez firmę:

OLH
Izabela Mania
Jana z Kolna 9/1
81-746 Sopot
NIP 5851475987

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.ohlovehair.pl

2. Definicje:

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ohlovehair.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP , REGON Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ohlovehair.pl
Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży przedmiotu nie związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Użytkownik - osoba korzystająca z systemu komputerowego, w celach dokonania zakupu towaru w naszym Sklepie internetowym
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto - konto klienta w Sklepie, zawierające dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Postanowienia ogólne:

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ohlovehair.pl . Zamówienie można złożyc pod warunkiem, że Klient zapozna się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptuje jego postanowienia w czasie realizacji Zamówienia. Sklep internetowy www.ohlovehair.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.ohlovehair.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie Produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym naszego Sklepu to posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzenie podłączone do sieci Internet. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści naruszających dobra osobiste, propagujące przemoc i inne prawa osób trzecich.

4. Procedura składania i realizacji zamówień:

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.ohlovehair.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które należy doliczyć według cennika dostawy podanego na stronie sklepu, zależnie od wybranej metody dostarzenia towaru. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, poprzez stronę internetową. Zamówienie jest skuteczne jeżeli Klient poprawnie wypełni formularz zamówienia oraz poda poprawne dane kontaktowe: dokładny adres pod który Towar ma być wysłany, dane osobowe, numer telefonu oraz adres e-mail. Jeśli podane dane nie będą kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. W przypadku gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający jest uprawniony do anulowania Zamówienia. Klient w procesie składania zamówienia ma prawo wyrażić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać przesłana drogą elektroniczną, w postaci elektroniczngo obrazu dokumentów rozliczeniowych jak faktura VAT z załącznikami, faktury VAT korygującej z załącznikami i formularzy, na podany adres e-mail Klienta lub załączona do przesyłki lub paragonu fiskalnego. Sprzedający również jest uprawniony do wystwiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Podczas składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku udzielenia zgody, Klient jest uprawniony do wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Klientowi udostępnia się możliwość zapisania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejengo Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, które są niezbędne do uzyskania dostępu do konta. Loginem jest podany przez niego adres e-mail a hasłem ciąg znaków ustalonych przez Klienta. Hasło Klienta jest nieznane Sprzedającemu. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i ochrony przed dostępem do niepołowanych osób trzecich. Po złożeniu przez Klienta poprawnego zamówienia(za pośrednictwem stony internetowej lub e-maila)następuje zawarcie uwowy pomiędzy im a Sklepem, Klient ,otrzyma automatyczną odpowiedż ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Czas rozpoczęcia relizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu w przypadku płatności przelewem lub w dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą płatniczą bądz wyborem opcji ,, za pobraniem".

5. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych:

Administratorem bazy danych osobowych, które są przekazywane przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Usługodawca. Dane osobowe wykorzystywane są, aby zrealizować umowę sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Przekaz danych jest dobrowolny. W czasie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku ,, Zapłać'' Klienci, którzy posiadają konto w Sklepie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych, edytując profil konta. Korekty Zamówienia bądz weryfikacji danych można dokonać również poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres e-mail: info@ohlovehair.pl Klient jest uprawniony do zamiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdej chwili w ramach udostępnionych opcji. Udostępnienie, utrwalenie czy zabezpieczenie treści zawieranej umowy następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. Udostępnienie, utrwalenie czy zabezpieczenie treści zawieranej umowy następuje poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub poprzez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść zawartej umowy jest ponadto utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na żądanie Klienta.

6. Prawa i obowiązki Użytkownika:

Użytkownik musi być pełnoletni lub korzystać ze Sklepu pod nadzorem prawnego opiekuna. Użytkownik odpowiada za utrzymanie swojego hasła w tajemnicy i jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone w związku z udostępnieniem hasła osobą nieuprawnionym. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działanie pod swoją nazwą Użytkownika. Użytkownik nie może naruszać prawa, działać na szkodę Sklepu czy innych jego Użytkowników oraz prowadzić działania nielegalne. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu spowoduje usunięcie konta Użytkownika. Użytkownik rozumie oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Zmiana Regulaminu:

Klienci, którzy posiadają konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez korespondencję e-mail. Jeśli w czasie od ostatniego logowania nastąpiły zmiany regulaminu, Klient akceptuje lub nie postanowienia po zmianach. Jeśli Klient nie zaakceptuje warunków regulaminu, zwłaszcza po wprowadzeniu w nim zmian, zakupy w sklepie nie będą możliwe. Klient, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian, posiada uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian w regulaminie będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminowych.

8. Prawa i obowiązki Sklepu:

Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub wyłączania strony internetowej bez uprzedzenia w dowolnym czasie. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, wprowadzania do oferty nowych produktów lub wprowadzania w nich zmian. Wszelkie pliki, teksty, elementy graficzne i zdjęcia zawarte na stronie sklepu chronione są prawami autorskimi i nie mogą zostać wykorzystane bez pisemnej zgody właściciela. Reprodukcja, odtwarzanie i modyfikowanie materiałów zawartych na podstronach naszego Sklepu jest zabronione.

9. Płatności:

Do każdego sprzedawanego przez nas towaru załączamy paragon, albo imienny dowód zakupu (fakturę). Płatność za zamówiony towar jest możliwa za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności (przelewy24.pl), przelewem na konto bankowe Sklepu lub za pobraniem (przy odbiorze towaru u kuriera).

10. Wysyłka oraz koszty:

Towar wysyłany jest zazwyczaj maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu złożenia poprawnego zamówienia, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Przesyłki dostarczane są zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronie internetowej sklepu, za pośrednictwem Poczty Polskiej zazwyczaj w ciągu 2 -3 dni bądź kurierem w ciągu 2 dni. Jest to orientacyjny czas dostawy. Dokładamy wszelkich starań, aby wysyłać przesyłki w jak najszybszym możliwym czasie. Nasz Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie z powodu nie wywiązania się z umowy obsługi przewozowej i pocztowej. W momencie wyboru opcji płatności przelewem, przelewem online bądź kartą, do czasu otrzymania Towaru należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym naszego Sklepu - zazwyczaj 1-2 dni. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy (transportu) określonymi na stronie internetowej Sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Kupującym, aby potwierdzić złożone zamówienie lub gdy występują nieprawidłowość w adresie dostawy. Brak możliwości skontaktowania się z Kupującym w ciągu 7 dni od daty zakupu utożsamiane będzie za odstąpienie od umowy sprzedaży. Podczas wyboru płatności przelewem, Kupujący zobowiązuje się dokonać płatności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia w Sklepie. Nasza firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, ale jest możliwy indywidualny odbiór zakupionego towaru. W przypadku wyboru opcji ,,za pobraniem'' Kupujący zobowiązany jest do wpłacenia kurierowi kwoty za wybrany produkt oraz za przesyłkę według cennika podanego na stronie internetowej Sklepu. Nie odebranie wcześniej zamówionej przesyłki pobraniowej przez Kupującego, skutkuje zobowiązaniem przez kupującego do zwrotu kosztów przesyłek w obie strony, w przeciwnym razie sprawa zostaje skierowana na drogę sądową. Przesyłki inne niż kurierskie wysyłane są na ryzyko kupującego, w razie zgubienia paczki przez Pocztę Polską kupujący otrzyma jedynie odszkodowanie równe kwocie wypłaconej przez Pocztę. W przypadku gdy dane Kupującego do wysyłki są błędnie podane bądź Kupujący nie dokona wpłaty lub nie potwierdzi zamówienia ( w przypadku przesyłki pobraniowej) po upływie 7 dni złożone zamówienie zostaje anulowane.

11. Wymiana towaru:

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zdjęcia prezentowały naturalne barwy produktów. Pomimo tego, ze względu na indywidualne ustawienia, barwy produktów prezentowanych na ekranie mogą różnić się od rzeczywistych. Zdjęcia niektórych towarów mogą mieć charakter podglądowy, towary mogą różnić się w zależności od dostawy.Otrzymany towar, który nie jest w odpowiednim kolorze można wymienić na inny. Dołożymy wszelkich starań, aby wymienić towar na właściwy. Towar może zostać wymieniony pod warunkiem, że jest kompletny: jest oryginalnie zapakowany, posiada metki i oryginalne wszywki oraz nie posiada śladów użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy na wskutek korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Odsyłając towar należy dołączyć do niego dokument sprzedaży oraz formularz wymiany z pełnymi danymi Kupującego, niezbędnymi do dokonania wymiany. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane przez nasz Sklep. W przypadku wymiany towaru na inny, koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Sklep dokona wymiany towaru w ciągu 2 dni od momentu wpływu kwoty za przesyłkę towaru do Klienta oraz / bądź zrównania kosztów właściwego towaru.

12. Reklamacja:

Towar niezgodny z umową można reklamować pod warunkiem, że niezgodność ta istniała w chwili wydania towaru. Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez jego nieodpłatną naprawę bądź wymianę towaru na nowy. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że naprawa bądź wymiana towaru nie jest możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Do oceny nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz stopień i rodzaj stwierdzonej niezgodności. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, nasz Sklep naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy bądź zwróci koszty zakupionego towaru. Sklep nie odpowiada za uszkodzenia spinek oraz uszkodzenia wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z towarem przez Kupującego np. niewłaściwego farbowania włosów oraz za zgubienie któreś z części dopinek. W przypadku błędnie zrealizowanego zamówienia przez nasz Sklep, pokrywamy koszty przesyłek. Zdjęcia niektórych towarów mogą mieć charakter podglądowy, towary mogą różnić się w zależności od dostawy.Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zdjęcia prezentowały naturalne barwy produktów. Pomimo tego, ze względu na indywidualne ustawienia, barwy produktów prezentowanych na ekranie mogą się różnić od rzeczywistych. Istnieje prawo do reklamacji jakościowej, w takim przypadku należy odesłać towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu. Zwracany przedmiot nie może być używany oraz musi posiadać oryginalne wszywki oraz opakowanie. Reklamowany towar należy odesłać na adres sklepu na swój koszt dołączając do przesyłki pisemną prośbę wymiany / naprawy / zwrotu towaru oraz wypełniony formularz reklamacyjny z pełnymi danymi Kupującego, niezbędnymi do rozpatrzenia reklamacji. Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w ciągu 14 dni. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy niezwłocznie poinformować o tym sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy na wskutek korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Odsyłając towar należy dołączyć do niego dokument sprzedaży.

13. Zwrot:

Kupujący zawierając umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Towar może być zwrócony w przypadku gdy jest kompletny, tzn: nie nosi śladów użytkowania, posiada oryginalne opakowanie, metki oraz wszystkie wszywki. Odsyłając towar należy dołączyć do niego dokument sprzedaży oraz formularz zwrotu z pełnymi danymi Kupującego, niezbędnymi do zwrotu wpłaconej kwoty. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane przez nasz Sklep. Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów używanych lub zniszczonych z powodu niewłaściwego ich użytkowania. Sklep nie odbiera przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zwrot jest możliwy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Wszelki przesyłki prosimy wysyłać listami poleconymi bądź kurierem. Sklep nie odpowiada za niedostarczenie przesyłki z winy firm pocztowych bądź kurierskich bądź z powodu nieprawidłowego nadania paczki przez Kupującego. Przelanie zwracanej kwoty następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z kompletnym towarem tzn. z oryginalnymi wszywkami, opakowaniem, paragonem oraz prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za błędnie wypełniony formularz zwrotu. Pieniądze zwracamy na konto podane przez Kupującego. W przypadku zwrotu kwoty na konto zagraniczne, zostanie ona pomniejszona o koszty przelewu.

Kupujący powinien poinformować Sklep o zamiarze wymiany, reklamacji oraz zwrotu wysyłając odpowiedni pismo na właściwy adres e-mail sklepu bądź listownie pod wskazany na stronie internetowej adres siedziby Sklepu.

Adres e-mail Sklepu: info@ohlovehair.pl
Adres do korespondencji:

OLH
Izabela Mania
Jana z Kolna 9/1
81-746 Sopot

14. Postanowienia końcowe:

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem regulują przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta. Spory wynikające z zastosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonaniem zawartych umów pomiędzy Sklepem a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.